مشاوره حقوقی ارث

ارث در لغت , به معنی ترکه و مال است که از متوفی و یا فرد فوت شده باقی می ماند و در اصطلاح عبارت است از انتقال قهری دارایی متوفی به ورثه او.( انتقال قهری، انتقال مال منقول و غیر منقولی است که با فوت دارنده آن به وراث قانونی وی صورت می گیرد )
برای آن که ترکه، بین وارثان تقسیم شود ابتدا باید ترکه تصفیه شود یعنی اموال و حقوق متوفی تعیین شود، و بدهی های متوفی و هم چنین مورد وصیت از ترکه برداشت شود. انتقال ترکه بدون اراده متوفی و ورثه است و بر همین اساس است که آنرا انتقال قهری می گویند,برای اینکه مالی بوسیله ارث از کسی به دیگری منتقل شود موجبات و شرایطی باید موجود باشد و موانعی نیز نباید از انتقال آن جلوگیری کند که نیاز به یک مشاوره حقوقی ارث یا یک وکیل مجرب است . قوانین و مقررات ارث گاهآ ساده و راحت نیست موانع حقوقی بسیار زیادی در میان میباشد که با مشاوره حقوقی میتوانید کمی از آن مقررات را در یابید.