شما می توانید برای مشاوره حقوقی رایگان و ارتباط با وکلای دادگستری از ساعت 9:30 لغایت 20 شب با موسسه تماس بگیرید

مشاوره حقوقی تغییرات شرکت

مشاوره حقوقی تغییرات شرکت

تغییرات شرکت در چند حالت وجود دارد,تغییرات هیات مدیره شرکت,نقل وانتقال سهام شرکت,تغییرنام شرکت,تغییر موضوع شرکت,تغییر آدرس شرکت,تبدیل شرکت

برای تغییر و اجرای تصمیمات در شرکت ها ، قوانین ویژه ای برای اجرا و یا به نوعی بارگذاری آن نوع تغییر به صورت رسمی وجود دارد که به صورت ثبت آن تغییرات و تصمیمات (ثبت تغییرات شرکت) می باشد.

اشخاص حقوقي (شرکت ها) می توانند نام خود را تغييردهند. در تغيير نام شرکت، شماره و تاریخ ثبت شرکت بدون تغيير خواهد بود. این تغيير از دسته تغييرات در اساسنامه بوده و در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده در صورتجلسه تنظیم می شود.در رابطه با تغيير نام شرکت، خدمات مشاورهحقوقي رایگان برای شما نیز ارائه می شود.

تز جمله از مهمترین موارد افزایش سرمایه است , افزایش سرمایه صرفاً در حیطه اختیارات مجمع عمومی فوق العاده می باشد و اساسنامه شرکت نمی تواند متضمن اختیار افزایش سرمایه برای هیات مدیره باشد(ماده ۱۶۴ ل.ا.ق.ت) صرفا هیات مدیره وظیفه عملی نمودن افزایش سرمایه مکلف (برخوردار) می باشد.

همانطور که در ابتدا آوردیم چندین نوع تغییر وجود دارد در رابطه با شرکت ها ,آنقدر هرکدام وسیع هستند که ترجیحآ بهتر است از یک مشاوره حقوقی تغییرات شرکت کمک و مشاوره بگیرید.

فهرست
منو کاربری