مشاوره حقوقی رایگان

خانه مشاوره حقوقی دعاوی حقوقی

این دعاوی نیاز به برگه مخصوص برای نوشتن دادخواست دارند و در آن برگه مخصوص دادخواست را تنظیم میکنند. این برگه ها برگه های به اسم مخصوص دادخواست هستند وکه در دادگستری ها ارایه میشود. در این نوع دعاوی که شاکی را خواهان، طرفی که شکایت شده را خوانده میگویند و به موضوع پرونده هم خواسته می گویند. ، با انصراف خواهان ،پرونده بسته میشود. در شکایت های حقوقی اگرخوانده به موقع حاضر نشود , منتظر او نمی مانند و ممکن است حق را به خواهان بدهند. در دعاوی حقوقی یا مدنی، سخن از تحقق و وقوع جرم نیست. بلکه مشکلی در روابط اقتصادی و یا اجتماعی اشخاص به وجود آمده و در واقع شخصی که خود را دارای حق می داند با مراجعه به دادگاه ، حقی را که ضایع شده است مطالبه می نماید .برای دعوای حقوقی دادگاه مجازاتی درنظرنمی گیرد و فقط مرتکب عمل رابه دادن حقوق قانونی دیگران یا انجام تکالیفش ملزم می سازد همچنین دادخواست حقوقی باید برحسب مورد در دادگاه حقوقی و یا شورای حل اختلاف طرح گردد.
دعاوی حقوقی یا دعاوی کیفری دارای قوانین بسیاری هستند که ترجیحآ برای به اشتباه نیفتادن و مشکل ساز یا مشکل دار نشدن نباید فقط به خواندن مطالب درباره آنها اکتفا کرد و حتمآ برای اطلاعات و یا خواسته خود با مشاوره حقوقی ،مراجعه کرده و مشاوره بگیرید.
موسسه ما با داشتن کارشناسان و وکلای کاردان و با تخصص در تمامی موارد برای کمک و همیاری و ورود در پرونده در خدمت شما درهر زمان میباشند.