مشاوره حقوقی رایگان

خانه مشاوره حقوقی دعاوی کیفری

یکی دیگر از شاخه حقوق عمومی ،حقوق کیفری یا حقوق جزا است که وظیفه حفظ ارزش های جامعه را دارد،که در همین راستا به دو دسته تقسیم میشود:حقوق کیفری عمومی و حقوق کیفری اختصاصی به همین دلیل نیاز مند بهره کیری از علوم دینی؛جرم شناختی؛جامعه شناختی و.. میباشد. به این مورد باید توجه داشت که دعاوی کیفری مربوط به عملی است که دادگاه برای مرتکب مجازات در نظر میگیرد. ولی در دعاوی حقوقی ؛دادگاه متهم را ملزم به دادن حقوق افراد میکند و مجازاتی را خودش در نظر نمیگیرد. همچنین در شکایات کیفری برای رسیدگی به موضوع قبل از دادگاه باید به دادسرا رفت ولی در شکایات حقوقی میتوان مستقیمآ به دادگاه رفت.در شکایت های کیفری مانند حقوقی به این صورت نیست که ,رضایت دادن و پس گرفتن دعوا از سمت شاکی ,دعوا مختومه شود ؛در برخی موارد (نسبت به جرم) در حقوق کیفری حتی با رضایت شاکی پرونده بسته نمیشود. موارد زیادی هست که باید از طریق مشاوره حقوقی به آن بپردازید تا اطلاعات درستی نسبت به مسایل حقوقی قبل از هر اقدامی داشته باشید.

Print Friendly, PDF & Email