سایت انحلال شرکت

سایت انحلال شرکت ، یکی از چندین مواردی بود که مشاوره حقوقی انحلال شرکت به آن اشاره نمود ، سایت های مربوطه میتوانند کار را برای شما سریع تر پیش ببرند اما این دلیلی بر عدم نیاز حکم دادگاه نیست ، به هر شکل شما میبایست اول نظر دادگاه را بدانید.

حال ما در اینجا به کمک مشاوره حقوقی شرکت و انحلال انواع شرکت به مواردی که موجب منحل میگردد میپردازیم .

در موارد زیر شرکت سهامی خاص منحل می گردد:

– وقتی که شرکت موضوعی را که برای آن تشگیل شده است انجام داده یا انجام آن غیر ممکن باشد.

– در صورتی که شرکت برای مدتی معینی تشکیل گردد و آن مدت منقضی شده باشد مگر اینکه مدتی قبل از انقضاء ، تمدید شده باشد.

– در صورت ورشکشتگی

– در هر موقع که مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام به هر علتی رأی به انحلال شرکت بدهد.

در صورت صدور حکم قطعی دادگاه مدارک مورد نیاز جهت انحلال شرکت سهامی را که در مقاله قبل به آنها عنوان شده است را آماده و اقدام کنید.

 

انحلال شرکت با مسولیت محدود :

برای انحلال شرکت با مسولیت محدود نیز مدارک ذیل مورد نیاز است:

– اصل صورتجلسه انحلال شرکت

– آخرین روزنامه رسمی که آگهی های شرکت در آن منتشر می شود.

– فتوکپی شناسنامه مدیر تصفیه در صورتی که خارج از شرکا انتخاب شده باشد.

– ارایه سند بر ارسال دعوتنامه برای شرکا چنانچه مجمع عمومی فوق العاده با اکثریت شرکا تشکیل شده باشد

انحلال شرکت تضامنی :

موارد انحلال شرکت تضامنی به شرح ذیل است:

هدفی که شرکت برای انجام آن تأسیس شده و آن امرانجام گردد و یا انجام آن غیر مقدور باشد.

– شرکت دارای مدت بوده و مدت ذکر شده منقضی شده و صورتجلسه تمدید قبل از انقضای آخرین روز تقدیم اداره ثبت شرکتها نشود.

– تصمیم مجمع عمومی فوق العاده شرکت جهت انحلال.

– در صورت ورشکستگی شرکت.

– در صورت راضی بودن تمام شرکاء.

– صدور حکم انحلال از دادگاه با تقاضای احدی از شرکاء.

– در صورت فوت یا محجوریت یکی از شرکاء به شرط این که در اساسنامه قید شده باشد.

– اگر فردی از شرکاء ورشکسته شود و سهم ورشکسته از منافع شرکت جهت پرداخت دین وی کافی نباشد می تواند تقاضای انحلال شرکت را بنماید ، مشروط به این که ۶ ماه قبل قصد خود را به وسیله ارسال اظهار نامه به اطلاع شرکت رسانده باشند.

 انحلال موسسه :

با تشکیل مجمع عمومی فوق العاده صورت جلسه مجمع در دو نسخه که به امضاء شرکاء رسیده تنظیم و به انضمام فتوکپی شناسنامه کلیه شرکاء و همچنین فتوکپی مدیر تصفیه اگر خارج از شرکاء باشد و آخرین روزنامه رسمی که آگهی های موسسه در آن منتشر می شود جهت انحلال

موسسه اداره ثبت شرکتها می گردد و در دفاتر آن اداره ثبت و ذیل آن توسط نماینده یا وکیل رسمی موسسه امضاء می گردد و در اینجا موسسه به طور رسمی منحل می گردد همچنین مشاوره حقوقی میتواند مسیرهایی دیگر و درست تر از لحاظ کامل و جامع بودنرا در اختیار شما قراردهد.

Print Friendly, PDF & Email