سایت انحلال شرکت

سایت انحلال شرکت ، یکی از چندین مواردی بود که مشاوره حقوقی انحلال شرکت به آن اشاره نمود ، سایت های مربوطه میتوانند کار را برای شما سریع تر پیش ببرند اما این دلیلی بر عدم نیاز حکم دادگاه نیست ، به هر شکل شما میبایست اول نظر دادگاه را بدانید.

حال ما در اینجا به کمک مشاوره حقوقی شرکت و انحلال انواع شرکت به مواردی که موجب منحل میگردد میپردازیم .

در موارد زیر شرکت سهامی خاص منحل می گردد:

– وقتی که شرکت موضوعی را که برای آن تشگیل شده است انجام داده یا انجام آن غیر ممکن باشد.

– در صورتی که شرکت برای مدتی معینی تشکیل گردد و آن مدت منقضی شده باشد مگر اینکه مدتی قبل از انقضاء ، تمدید شده باشد.

– در صورت ورشکشتگی

– در هر موقع که مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام به هر علتی رأی به انحلال شرکت بدهد.

در صورت صدور حکم قطعی دادگاه مدارک مورد نیاز جهت انحلال شرکت سهامی را که در مقاله قبل به آنها عنوان شده است را آماده و اقدام کنید.

 

انحلال شرکت با مسولیت محدود :

برای انحلال شرکت با مسولیت مح