انواع ارش در دیه

انواع ارش دیه

در مقاله قبل این موضوع ما به ارش پرداختیم ، مشاوره حقوقی رایگان در این مقاله نیز یاد آوری میکند که تعریف ارش همانطور که گفته بودیم ، مقدار مالی است که به عنوان جبران خسارت مالی يا بدنی که در قانون و شرع برای آن اندازه‌ ای مشخص نشده به خسارت ديده پرداخت می‌ گردد و از آن در جای دیگر مثل باب‌ های تجارت و دین ها ی از دست رفته نیز است.

بهتر است در هر مورد از مشاوره حقوقی دعاوی کیفری یا مشاوره حقوقی ، درخواست معرفی وکیل نمایید.

وکیل را اخذ کنید برای این موارد ، ما به وفور من باب اهمیت وکیل و استفاده از مشاوره حقوقی قبل آن توضیح داده ایم .

این موارد در قانون به قدری دارای گوناگونی مقرراتی است که بدون حقوقدان کاری از پیش نخواهید برد .

مهم‌ترين موارد انواع ارش در دیه ۴ مورد هستند.

ارش عيب

ارش جنايت

ارش بکارت

که میتوانید با استفاده از مشاوره حقوقی رایگان موسسه حقوقی ما میتوانید تفاوت آنها را متوجه بشوید .

Print Friendly, PDF & Email