سازمان ثبت احوال کشور از امکان کاهش سن و یا ایجاد اصلاحات در سن افراد در صورت بروز مشکل و با تائید کمیسیونهای تشخیص ، اطلاع رسانی کرده بود و از امکان تغییر سن خبر داده بود. مشاوره حقوقی ثبت احوال عنوان میکند که برای تغییر سن افراد
+ ادامه مطلب