در اين شكايت نيز مانند هر نوع شكايت ديگری زن به عنوان خواهان (شاكی)‌ بايد وقوع جرم ترک انفاق را اثبات كند.
+ ادامه مطلب