معمولا کسانی که در امانتی به آن ها سپرده شده خیانت می کنند و خود را درگیر مسائل مربوط به خیانت در امانت می کنند، کار خود را انکار کرده و منکر تمامی خیانت ها می شوند. اما از نظر حقوقی و از دید یک وکیل راه های بسیاری برای اثبات این امر وجود دارد.
+ ادامه مطلب