همانطور که میدانید ، در دنیای امروز و با پیشرفت فناوری دامنه ارتباط‌ های انسانی نیز گسترش یافته است. زمانی که این موضوع بسیار گسترده شده است و ما مادامی که در طول روز زمان سپری میکنیم ، با دستگاه تلفن همراه خود وقت میگذرانیم
+ ادامه مطلب