زن و مرد هنگامی که ازدواج دائم میکنند نفقه بر گردن مرد میباشد که میتواند زن آن را از مرد طلب کند و مرد در قبالش از زن خواسته تمکین داشته باشد ، تمکین وظایفی است که زن در قبال مرد دارد.
+ ادامه مطلب