معنی لغوی سرقت از ماده سرق به معنای دزدیدن است.و مصدر آن سرقه است و استراق سمع به معنای دزدانه گوش کردن٬ از همين کلمه ساخته شده است. در قانون مجازات اسلامی آورده اند که سرقت عبارت است از ربودن مال غیر به طور پنهانی یا سرقت یا دزدی آن است که شخص بالغ و عاقلی مال متعلق به دیگری را که در جایی محفوظ نگهداری می شود به طور مخفی و بدون اطلاع صاحبش ببرد.
+ ادامه مطلب