طی اطلاعات بدست آمده از مشاوره حقوقی ثبت احوال در ارتباط تغییرات شناسنامه ، به دست آوردیم ، در صورتی که اسناد لازم به هیأت حل اختلاف ارائه شود، تغییر محل تولد امکان‌ پذیر است و متقاضی 10 روز پس از رأی حل اختلاف می‌تواند از آن رأی به دادگاه شکایت کند و دادگاه به آن پرونده رسیدگی و رأی نهایی را صادر می‌کند.
+ ادامه مطلب