روابط نامشروع را باید جدی گرفت همانطور که گفته بودیم، به دلیل حسایت این جرم چه از لحاظ شرعی و چه از لحاظ قانونی و قضایی ، بر اساس به شاکی خصوصی نخواهد بود و خود مراجع با استناد به شواهد و مدارک آن را پیگیری خواهند کرد .
+ ادامه مطلب