توهین که کوچک کردن فردی و اهانت کردن به آن میباشد ، دارای موارد گوناگونیست ، اگر با مشاوره حقوقی توهین در ابن رابطه مشاوره گرفته ، متوجه خواهید شد که با آن برخوردی قانونی و جدی خواهد شد و برایتان روشن میشود که کسی حق توهین به شخصی را ندارد آنقدری که در قانون به شکل جرم آمده است.
+ ادامه مطلب