در ابتدا مشاوره حقوقی میخواهد خود دعوا یا به اصطلاح قانونی دعوی را برای ما شرح دهد ، به این صورت که عنوان میکند دعوی یعنی ادعا نمودن دادخواهی کردن مدعی حقی شدن و به عبارتی اقدام به عملی است
+ ادامه مطلب