همانطور که مشاوره حقوقی دعاوی کیفری در قبل توضیح داده بود ، دعاوی کیفری شاخه ای از حقوق است که شامل جرم ، مجازاتها و قوانین جزایی می باشند. اقدامات مجرمانه به این دلیل که درنظم عمومی جامعه اخلال ایجاد می نماید
+ ادامه مطلب