انحلال شرکت به معنای پایان عمر آن است و لازمه پایان عمر شرکت این است که دارایی جمعی از حالت اشتراکی بیرون آورده شود و میان آنان تقسیم گردد. مشاوره حقوقی انحلال شرکت در این باره عنوان کرد
+ ادامه مطلب