قوانین امروزه به صورتی است که همه چیز در آن به صورتی مشخص برای جرائم قرار گرفته ، مشاوره حقوقی ما ، بارها مطالبی را در این باره عنوان و بیان کردند . به طور کلی ، جرم عبارت از عملی كه قانون را نقض كند
+ ادامه مطلب