مهریه رسمی است که از طرف اسلام نیز واجب خوانده شده . به محض عقد نکاح ، به زن تعلق میگیرد و زن مالک آن میشود.میتوان اینگونه عنوان کرد که مهر یا مهریه تعهد مالی است كه شوهر یا زوج به هنگام عقد ازدواج ، پرداخت آن را به همسر یا زوجه خود بر عهده می گيرد و مكلف است بلافاصله پس از امضای قرارداد ازدواج، هر لحظه كه زن مطالبه مهریه كند ، آن را بپردازد زیرا که مهریه عندالمطالبه است ، مقدار مهریه اصولآ در خانواده ها قبل عقد مشخص شده و در عقد نامه ذکر میشود.
+ ادامه مطلب