چک به طور اصلی و عرفی از قدیم به 4 نوع تقسیم شده که این 4 نوع ، انوع مختلفی را دارند که در ادامه مشاوره حقوقی چک آنها را معرفی میکنیم . این 4 مورد شامل چك عادی ، چك تضمین شده ، چك مسافرتی ، چک تأیید شده میباشد که البته با بیشتر شدن معاملات بانکی و قوانین خاص بانکی وصول مطالبات یا صدور دسته چک و ... این دسته ها زیادتر شدند که برخی از آنان را برای شما توضیح میدهیم.
+ ادامه مطلب