همیشه با یکدیگر نمیتوانیم تفاهم و تبادل داشته باشیم چه در زندگی چه در کار و چه .... وقتی قراردادی را عقد میکنیم که میتواند شامل قرارداد کاری ، ملکی و موارد مختلف باشد باید توجه داشته باشیم که عمر قرارداد ممکن است به دلایل مختلفی به سر برسد که از آنجایی که موضوع ما فسخ موارد ملکی است ، در این زمینه مشاوره حقوقی ملکی از تبهر و اطلاعات بالایی برخورد دار است.
+ ادامه مطلب