اگر زنی به هر دلیل از شوهرش ناراضی باشد و به عبارتی کراهت داشته باشد با توجه به اینکه اختیار طلاق با مرد است ، با دادن مالی به شوهرش که می‌تواند این مال قسمتی یا تمام مهریه‌ اش باشد ، نظر و موافقت او را برای طلاق جلب کند.
+ ادامه مطلب