در باب موضوعات از قبیل تغییرات شناسنامه ، سازمان ثبت احوال شرایطی را که افراد بر اساس آن می توانند برای حذف پیشوند یا پسوند نام خانوادگی خود اقدام کنند اعلام کرده بود و ما با کمک مشاوره حقوقی ثبت احوال آنها را در اختیار شما قرار میدهیم.
+ ادامه مطلب