بروز بحران اقتصادی و در شرايطی كه مردم دارای مشكلات مالی هستند و پشت میز نشینی و آشنا بازی اداری هم كه مانعی است كه بر سر راه آنها قرار گرفته، افراد را در تنگنايی قرار می دهد كه مدام با آن در حال دست و پنجه نرم كردن هستند يا از سوی ديگر وجود دسته چك های متعدد دست مردم و سهولت در ايجاد شركت های نامعتبر و همچنين ناهنجاری های اجتماعی و زايل شدن و بی ارزش شدن معيارهای اخلاقی كه نقش مهمی در زود باوری مردم دارد، همه و همه دست به دست هم داده اند تا ما شاهد گسترش بزه كلاهبرداری بیشتر از قبل باشيم.
+ ادامه مطلب