وکیل شخصی است که از طرف شخص دیگری، اعم از حقوقی یا حقیقی، به موجب عقد وکالت مأمور به انجام کاری می‌شود. وکالت درمعنی لغوی به معنی واگذار نمودن می باشد و در اصطلاحات حقوقی، وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین ، طرف دیگر را برای انجام کاری نایب یا وکیل خود می نماید. همچنین وی میتواند در سمت مشاوره حقوقی به شما کمک کند.
+ ادامه مطلب