بر طبق گفته های مشاوره حقوقی تغییر سن ، کسب کردیم که افرادی که رقم تاریخ تولدشان در شناسنامه بیش از پنج سال از سن واقعی آنها باشد می‌توانند با مدارک کافی برای تغییر در تاریخ تولد اقدام کنند.
+ ادامه مطلب