روش پلمپ دفاتر شرکت را همانطور که گفته بودیم بدین معناست که هر تاجر باستثنای کسبه ، مکلف است دفاتر که شامل : 1- دفتر روزنامه. 2- دفتر کل. 3- دفتر دارائی پلمپ نماید.
+ ادامه مطلب